Starfsemi

Samfélag og umhverfi

Sýn hf. sýnir samfélagsábyrgð í verki með því að sinna hlutverki sínu sem fjarskipta- og fjölmiðlafyrirtæki af fagmennsku og ábyrgð.

Samfélagsábyrgð félagsins skiptist í þrjú áherslusvið; sameiginlegt virði, sjálfbærni og hlítni. Áhersla er lögð á að hámarka jákvæð áhrif á umhverfið og samfélagið í heild og skapa þannig sameiginlegt virði fyrir félagið og alla hagsmunaaðila. Lögð er áhersla á aukna sjálfbærni og lagt upp úr því að halda jafnvægi á milli efnahags, umhverfis og samfélags í rekstrinum auk þess sem starfað er í hlítni við íslensk lög, reglur og almenn viðmið.

ISO-27001-45001-black 250

Sem dæmi um árangur af stefnu félagsins í þessum efnum má nefna víðtæka vottun skv. ISO 27001 staðlinum sem félagið undirgengst árlega. Sýn hf. lauk nú í lok nóvember vottunarferli félagsins samkvæmt vinnuverndarstaðlinum ISO 45001 og er fyrst íslenskra fyrirtækja til að fá vottunina samkvæmt nýrri útgáfu staðalsins. 

Áherslur samfélagsábyrgðar Sýnar

Sameiginlegt virði
Sjálfbærni
Hlítni

Stefna Sýnar hf. er að gæta jafnréttis á öllum sviðum

Jafnréttismál eru félaginu hugleikin og gætt er að því að starfsfólki sé ekki mismunað á grundvelli kynferðis, kynþáttar, þjóðernis, kynhneigðar, aldurs, trúar, skoðana og annarra þátta. Að þessu leyti geymir jafnréttisáætlun stefnu félagsins í mannréttindamálum. Umburðarlyndi er ríkjandi þáttur í samskiptum á vinnustaðnum. Jafnréttisnefnd er starfrækt innan fyrirtækisins auk þess sem fyrirtækið hefur markað sér jafnréttisáætlun í samstarfi við Jafnréttisstofu.

Umhverfismál

Sýn hefur sett sér ákveðin markmið í umhverfis- og loftslagsmálum sem eru til þess fallin að draga úr mengun og hafa þannig jákvæð áhrif á vistspor félagsins. Sýn hf. skrifaði undir loftslagsyfirlýsingu FESTU og Reykjavíkurborgar um markmið í loftslagsmálum og hefur einnig einsett sér að efla vistvænar samgöngur, draga úr myndun úrgangs og stuðla að betri orkunýtingu. Félagið hefur einsett sér að ganga um landið af virðingu, með umhverfisvernd að leiðarljósi. Þannig er ávallt leitast við að framkvæmdir á vegum félagsins valdi sem minnstu umhverfisraski. Sýn hf. hefur sett sér það markmið að flokka allt sorp sem fellur til í starfseminni, auka þannig endurvinnslu og draga úr ónauðsynlegri urðun á sorpi. Leitast er við að lágmarka notkun á óendurnýjanlegum auðlindum og losun skaðlegra efna út í umhverfið eins og kostur er.

Á árinu fluttist öll sameinuð starfsemi félagsins í höfuðstöðvar Sýnar hf. að Suðurlandsbraut 8-10. Lögð er áhersla á heilbrigði  og vellíðan starfsmanna á vinnustaðnum. Í höfuðstöðvum félagsins er mikið lagt upp úr góðri hljóðvist, loftræstingu og birtuskilyrðum og má þar nefna að eingöngu er notast við LED perur í skrifstofurýminu með tilliti til endingar, ljósgæða, hagkvæmni og áhrifa á umhverfið. Fræðsla til starfsfólks um mikilvægi flokkunar á sorpi var aukin, auk þess sem flokkunartunnum var fjölgað og gerðar sýnilegri. Keyptir voru minni matardiskar með það að markmiði að draga úr matarsóun sem skilaði árangri. Hlutfall tvíhliða prentunar jókst umtalsvert eftir að prentarastillingum var breytt. Sýn hf. styður starfsfólk til að stunda vistvænar samgöngur t.d. með því að veita samgöngustyrk sem fólk er duglegt að nýta sér, almenningssamgöngur eru mjög aðgengilegar frá Suðurlandsbrautinni. Einnig er boðið upp á hleðslustöðvar fyrir rafbíla, læsta hjólageymslu og framúrskarandi búningsaðstöðu.

Flokkað sorp

Sæki...

Tvíhliðaprentun

Loading...

Stjórnarhættir  

Stjórnarhættir Sýnar hf. taka mið af lögum nr. 2/1995 um hlutafélög, lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, lögum nr. 81/2003 um fjarskipti, lögum nr. 38/2011 um fjölmiðla og öðrum almennum lögum sem gilda um starfsemina, reglum um útgefendur fjármálagerninga, samþykktum félagsins, starfsreglum stjórnar og einstakra undirnefnda stjórnar.

Félagið hefur verið vottað fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum og fylgir leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem hægt er að nálgast á heimasíðu Viðskiptaráðs Íslands, www.vi.is. Sýn hf. hefur einnig fengið vottað og staðfest að stjórnkerfi fyrirtækisins fyrir upplýsingaöryggi samræmist alþjóðlega upplýsingaöryggisstaðlinum ISO 27001. Þá hefur fyrirtækið fengið Hvatningarverðlaun jafnréttismála.  

Nokkrir áhættuþættir í starfsemi félagsins eru erlend og innlend samkeppni og tæknibreytingar sem geta leitt af sér fækkun viðskiptavina og lækkun verðs. Félagið veitir um 550 manns atvinnu og því hefur þróun launa á Íslandi mikil áhrif á rekstur félagsins. Félagið er þjónustufyrirtæki og því hafa þættir sem hafa áhrif á viðskiptavini félagsins; svo sem hagvöxtur, neyslustig og kaupmáttur áhrif á rekstur félagsins. Félagið kaupir aðföng fyrir meira en 3 ma. kr. í erlendri mynt á hverju ári og því hefur gengi íslensku krónunnar talsverð áhrif á rekstur félagsins.    

Að ofan hefur verið lýst helstu ófjárhagslegu lykilmælikvörðum félagsins og þeim megináhættum sem tengjast þessum málum í rekstri félagsins. Sýn hf. hefur komið sér upp gildum, ferlum og skipulagi til að koma í veg fyrir að félagið valdi skaða með starfsemi sinni. Félagið stundar ábyrga stjórnarhætti með það að markmiði að styrkja innviði Sýnar hf. og auka gagnsæi.  

Félagið vinnur eftir skýrum siðareglum með hagsmuni viðskiptavina, starfsfólks, hluthafa sem og samfélagsins alls að leiðarljósi. Siðareglur Sýnar hf. fela í sér siðferðisleg viðmið starfsmanna og leiðbeiningar um viðbrögð við siðferðislegum álitamálum. Fyrirtækið virðir einkalíf viðskiptavina í einu og öllu og hefur persónuverndarsjónarmið í huga þegar vörur og þjónustur eru þróaðar. 

Ófjárhagslegar upplýsingar

Við vinnslu á ófjárhagslegum upplýsingum er stuðst við ESG leiðbeiningar sem Nasdaq hafa sett fram fyrir skráð fyrirtæki á markaði. Þessi viðmið uppfylla ákveðna þætti hins alþjóðlega staðals Global Reporting Initative sem auðveldar fyrirtækjum og stofnunum að miðla upplýsingum um samfélagsábyrgð með gagnsæjum og skýrum hætti. Sýn hf. vinnur þessar upplýsingar í samstarfi við Klappir Core.  

E, S og G ásamt tölustöfum eru vísanir í atriði tengd umhverfi (Environment), samfélagi (Society) og stjórnarháttum (Governance).

samfelag-og-umhverfi

Umhverfi

Umhverfisþættir (E)

Ár
REKSTRARTÖLUR
Eining
2015
2016
2017
2018
Heildartekjur
m.kr
13.724
13.655
14.268
21.951
Fjöldi starfsmanna í árslok
fj.stm
372
345
610
592
Stærð skrifstofuhúsnæðis
m2
5.830
2.382
3.220
4.058
Fjárfesting í sjálfbærni
m.kr
-
-
-
4.148
Hlutfall endurnýjanlegrar orku
%
72%
92%
92%
93%LYKILTÖLUR
Eining
2015
2016
2017
2018
Bein og óbein losun gróðurhúsalofttegunda (E1|UNGC|GRI 305-1 to 305-4)
Umfang 1
tCO2í
160,5
165,6
149,7
166,1
Umfang 2 (landsnetið)
-
693,7
0,0
0,0
0,0
Umfang 2 (með afskráningu upprunaáb.)
-
-
73,8
71,4
90,4
Umfang 3
-
13,3
19,2
16,7
85,8
Samtals (Umfang 1, 2 [landsnetið], og 3)
tCO2í
867,5
258,6
237,8
342,3
    Mótvægisaðgerðir
-
0
0
0
0
Kolefnisspor án mótvægisaðgerða
tCO2í
867,5
258,6
237,8
342,3
Kolefniskræfni (E2|UNGC|GRI 305-4)
Kolefniskræfni orku
kgCO2í/MWs
129,89
34,38
32,96
36,57
Kolefniskræfni starfsmanna
tCO2í/fj.stm.
2,33
0,75
0,39
0,58
Kolefniskræfni tekna
tCO2í/mkr
0,06
0,02
0,02
0,02
Bein og óbein orkunotkun (E3|UNGC|GRI 302-1, 302-2)
Heildarorkunotkun
kWst
6.678.658
7.521.060
7.215.788
9.358.350
    Vegna notkunar á jarðefnaeldsneyti
-
610.959
629.927
569.777
648.710
    Vegna raforkunotkunar
-
4.320.217
5.962.727
5.870.435
6.221.034
    Vegna heitavatnsnotkunar
-
1.747.482
928.406
775.576
2.488.606
Orkukræfni (E4|UNGC|GRI 302-3)

Orkukræfni starfsmanna
kWst/fj.stm.
17.953
21.800
11.829
15.808
Orkukræfni tekna
kWst/m.kr
487
551
506
426
Orkukræfni flatarmáls
kWst/m2
1.146
3.157
2.241
2.306
Helstu orkugjafar (E5|UNGC|GRI 302-1)

Helstu orkugjafar
Orkugerð
Raforka
Raforka
Raforka
Raforka
Endurnýjanleg orkukræfni (E6|UNGC-P7,P8,P9|GRI 302-1)
Hlufall endurnýjanlegrar orku
%
72%
92%
92%
93%
Hlutfall endurnýjanlegrar raforku
-
71%
100%
100%
100%
Vatnsnotkun (E7|UNGC|GRI 403-5)
Heildarnotkun á neysluvatni
m3
-
-
-
25.262
    Kalt vatn
-
-
-
-
25.262
    Heitt vatn
-
-
-
-
-
Meðhöndlun úrgangs (E8|UNGC|GRI 306-2)

Heildarmagn úrgangs
kg
65.312
107.439
55.914
52.368
Flokkað
-
20.362
51.869
22.537
25.691
Óflokkað
-
44.950
55.570
33.377
26.677
    Framkvæmdaúrgangur
-
-
-
-
4.420
Úrvinnsla sorps (E8|UNGC|GRI 306-2)

Flokkað
%
31%
48%
40%
49%
Óflokkað
-
69%
52%
60%
51%
Úrgangsvísir
kg/m.kr
5
9
4
3
Umhverfis- og auðlindastefna (E9|UNGC|GRI 103-1 to 103-3)
Hefur félagið innleitt umhverfisstjórnunarkerfi?
Já/Nei
Nei
Já, Klappir Core
Já, Klappir Core
Já, Klappir Core
Hefur félagið mótað og birt umhverfisstefnu?
-
Nei
Nei
Nei
Nei
Sérstök umhverfisáhrif (E10|UNGC|GRI 307-1)
Bar félagið lagalega ábyrgð á umhverfisáhrifum?
Já/Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Pappírsnotkun (E11|UNGC|GRI 103-2)

Heildarfjöldi prentaðra blaðsíðna
bls.
-
119.813
205.954
279.832
   Litaprent
%
-
-
-
23,7%
   Svart/hvítt prent
-
-
-
-
76,3%
Tvíhliða prentun
bls.
-
46.447
91.684
218.764
Eignarstýringarkerfi (E13|UNGC|GRI 103-2)

Stærð skrifstofuhúsnæðis
m2
5.830
2.382
3.220
4.058
   Hlutfall þess sem notar LED lýsingu
%
0%
0%
50%
100%

Viðhengi

Ár
SUNDURLIÐUN Á LYKILTÖLUM
Eining
2015
2016
2017
2018
Bein og óbein losun GHL (E1|UNGC|GRI 305-1 to 305-4)

Heildarlosun
tCO2í
852
259
238
342
Vegna viðskiptaferða
-
-
-
-
74
  Þar af flugferðir
-
-
-
-
74
Vegna úrgangs
-
13
19
17
10
Vegna eldsneytisnotkunar
-
161
166
150
166
Vegna rafmagnsnotkunar
-
1.094
72
50
53
Vegna heitavatnsnotkunar
-
15
8
7
22
Helstu orkugjafar (E5|UNGC|GRI 302-1)

Bensín
lítrar
-
-
-
13.389
Díselolía
-
-
-
-
52.109
Raforka
kWst
4.320.217
5.962.727
5.870.435
6.221.034
Heitt vatn
m3
30.129
16.007
13.372
42.907
Hlutfall helstu orkugjafa (E5|UNGC|GRI 302-1)
Helsti orkugjafi
Orkugerð
Raforka
Raforka
Raforka
Raforka
    Jarðefnaeldsneyti
%
9,1%
8,4%
7,9%
6,9%
    Raforka
-
64,7%
79,3%
81,4%
66,5%
    Jarðvarmi
-
26,2%
12,3%
10,7%
26,6%
Endurnýjanleg orkukræfni (E6|UNGC-P7,P8,P9|GRI 302-1)

Endurnýjanleg raforka
kWst
3.067.354
5.962.727
5.870.435
6.221.034
Endurnýjanlegur jarðvarmi
-
1.747.482
928.406
775.576
2.488.606
Úrvinnsla sorps (E8|UNGC|GRI 306-2)

Flokkað
kg
20.362
51.869
22.537
25.691
Óflokkað
-
44.950
55.570
33.377
26.677
    Framkvæmdaúrgangur
-
-
-
-
4.420


Samfélag

Ófjárhagslegar upplýsingar (ESG)Ár
Samfélagslegir þættir (S)Eining2015201620172018
Laun eftir kyni (S2|UNGC|GRI 405-2)
Niðurstaða jafnlaunavottunar%--2,6%Í vinnslu
Starfsmannavelta (S3|UNGC|GRI 401-1)
Starfsmannavelta%22,3%17,8%22,8%22,4%
    Þar af hættu að eigin óskfj.61425294
    Þar af sagt upp-13151935
    Þar af hættu vegna aldurs-1121
Fjöldi kvenmanna og karlmanna sem létu af störfumfj.755873130
    Konur%39%33%30%43%
    Karlar-61%67%70%57%
Aldursdreifing þeirra sem létu af störfum:
    20-29fj.45314669
    30-39-22172137
    40-49-77313
    50-59-0216
    60-69-1124
Kynjaskipting (S4|UNGC|GRI 405-1)
Fjöldi starfsmanna í árslokfj.372345610592
   Konur%32%30%32%33%
   Karlmenn-68%70%68%67% 
Þar af fjöldi hlutastarfsmannafj.---55
   Konur%---39%
   Karlmenn----61%
Þar af fjöldi sérfræðingafj.---44
   Konur%---30%
   Karlmenn----70%
Lykilstjórnendurfj.---22
   Konur
%---50%
   Karlmenn-
---50%
Fjöldi stjórnenda með mannaforráðfj.39334648
   Konur%33%30%33%35%
   Karlmenn-67%70%67%65%
Samsetning starfa (S5|UNGC|GRI 102-8)
   Fastráðningar%88%90%90%90%
   Hlutastarf-9,4%8,8%8,9%9,0%
   Tímabundið starf-2,4%1,1%1,2%1,0%
Jafnréttisstefna (S6|UNGC|GRI 103-1 to 103-3)
Hefur félagið mótað og birt jafnréttisstefnu sem það fylgir?Já/Nei
Slysatíðni (S7|UNGC|GRI 403-9)
Fjarveruslys á vinnustaðfj.0012
Fjarveruslys á leið til og frá vinnu-0000
Heilsa og öryggi (S8|UNGC|GRI 103-1, 103-2)
Hefur félagið mótað og birt heildstæða heilsu- og öryggisstefnu?Já/Nei
Fjarvera starfsmanna vegna langtímaveikinda sem hlutfall af heildarvinnustundum%0,1%0,4%0,1%0,3%
Fjarvera starfsmanna vegna skammtímatímaveikinda sem hlutfall af heildarvinnustundum-3,0%3,0%2,6%2,6%
Fjarvera starfsmanna vegna veikinda sem hlutfall af heildarvinnustundum (Heilsumælikvarði)-3,1%3,4%2,7%2,9%
Barna- og nauðungarvinna (S9|UNGC P4,P5|GRI 103-1, 103-2)
Hefur formleg stefna verið mótuð sem snýr að barnaþrælkun?Já/Nei
Hefur formleg stefna verið mótuð sem snýr að nauðungarvinnu?-
Mannréttindi (S10|UNGC P1,P2|GRI 103-1, 103-2)

Hefur félagið mótað og birt mannréttindastefnu?Já/Nei---
Mannréttindabrot (S11|UNGC P1,P2|GRI 103-2)

Fjöldi tilkynningafj.1125
   Vegna þvingunar og eineltis-0112
   Vegna áreitis og mismununar vegna kynferðis-0000
   Vegna kynferðislegrar áreitni-1013
   Vegna fáfræði-0000
   Vegna brota af öðru tagi-0000
Tilkynningar sem unnið hefur verið með-1115
Tilkynningar sem leyst hefur verið úr-1115
Fjölbreytni stjórnar (S12|UNGC|GRI 405-1,102-24)

Heildafjöldi stjórnarmannafj.5555
   Þar af konur%40%40%40%40%
   Þar af menn-60%60%60%60%
   Þar af óháðir stjórnarmenn-80%80%80%80%

Stjórnarhættir

Ófjárhagslegir þættir (ESG)
Ár
Stjórnarhættir (G)
Eining
2015
2016
2017
2018
Aðskilnaður valds í stjórn (G1|UNGC|GRI 102-23)


Er forstjóri stjórnarformaður?
Já/Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Er forstjóri stjórnarmeðlimur?
-
Nei
Nei
Nei
Nei
Stýrir forstjóri nefndum á vegum stjórnar?
-
Nei
Nei
Nei
Nei
Gegnsæi í störfum stjórnar (G2|UNGC|GRI 102-18, 102-19)


Hefur framkvæmdastjóri aðgang að niðurstöðum atkvæðagreiðslu stjórnar?
Já/Nei
Hefur skoðunar/eftirlitsaðili aðgang að atkvæðagreiðslu stjórnar?
-
Hefur forstjóri aðgang að atkvæðagreiðslu hvers stjórnarmanns?
-
Nei
Nei
Nei
Nei
Hefur skoðunar/eftirlitsaðili aðgang að atkvæðagreiðslu hvers stjórnarmanns?
-
Launatengt hvatakerfi (G3|UNGC|GRI 102-35)


Eru launatengdir hvatar til staðar til að hvetja stjórnendur til að framfylgja ESG stefnu fyrirtækisins?

  Varðandi umhverfismál?
Já/NeiNei
Nei
Nei
Nei
  Varðandi samfélagsmál?
-
Nei
Nei
Nei
Nei
  Varðandi fjármál og stjórnun
-
Vinnuréttur (G4 |UNGC P3|GRI G4;HR4)


Styður félagið rétt starfsmanna til þátttöku í starfsmannasamtökum?
Já/Nei
Fjöldi starfsmanna í stéttarfélögum
%
93,0%
93,3%
96,0%
97,2%
Fjöldi starfsmanna ekki í stéttarfélögum
-
7,0%
6,7%
4,0%
2,8%
Birgjamat (G5|UNGC P3|GRI 407-1)


Hefur félagið mótað og birt birgjastefnu?
Já/Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
   Sem tekur til umhverfismála
-
Nei
Nei
Nei
Nei
   Sem tekur til mannréttinda
-
Nei
Nei
Nei
Nei
   Sem tekur til þjóðernis fólks og uppruna
-
Nei
Nei
Nei
Nei
   Sem tekur til mögulegrar spillingar
-
Nei
Nei
Nei
Nei
   Sem tekur til milliliða
-
Nei
Nei
Nei
Nei
Siðareglur (G6|UNGC P3|GRI 102-38)


Hefur fyrirtækið mótað og birt siðareglur?
Já/Nei
   Hafa þær verið samþykktar af stjórninni
-
   Hafa þær verið kynntar starfsmönnum
-
Aðgerðir gegn spillingu og mútum (G7|UNGC P10|GRI 102-16, 205-1 to 2015-2)


Hefur félagið mótað og birt stefnu gegn spillingu og mútum?
Já/Nei
   Hafa verið samþykktar af stjórninni
-
   Hafa verið kynntar starfsmönnum
-
   Hafa verið kynntar opinberlega
-
Er viðeigandi viðbragðsáætlun til staðar?
-
Eru viðeigandi verklagsreglur til staðar?
-
Eru viðeigandi viðbragðsáætlun og verklagsreglur aðgengilegar starfsmönnum?
-
Gegnsæi skatta og gjalda (G8|UNGC|GRI 201-1, 103-1 to 103-2)


Hefur félagið mótað og birt skattastefnu?
Já/Nei
Skilar félagið skattaskýrslu í öllum þeim ríkjum sem starfsemi þess nær til?
-
Upplýsingagjöf um sjálfbærni (G9|UNGC|GRI 102-50, 102-54 to 102-56)


Hefur félagið mótað sjálfbærniskýrslu og birt hana opinberlega?
Já/Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Aðferð við skýrslugerð (G10|UNGC|GRI 102-31)


Gefur fyrirtækið út GRI, CDP, SASB, IIRC or UNGC skýrslur?
Já/Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Áreiðanleiki (G11|UNGC|GRI 102-56)


Hafa upplýsingar Samfélagsuppgjörins verið staðfestar eða endurskoðaðar af þriðja aðila?

Uppgjörið var birt í fyrsta skipti árið 2018. Unnið var í samvinnu við Klappir grænar lausnir.

Við notum vefkökur til að bæta upplifun þína á síðunni. Með því að halda áfram að vafra um síðuna samþykkir þú skilmála okkar um notkun á vefkökum, að öðrum kosti getur þú kynnt þér hvernig má stýra notkun þeirra.